» » » ПОЛОЖЕННЯ про районний методичний кабінет

ПОЛОЖЕННЯ про районний методичний кабінет

Автор: admin 22-10-2010, 21:30

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Володарської
районної державної адміністрації
від 26.09.2007№511

ПОЛОЖЕННЯ
про районний методичний кабінет відділу освіти
Володарської районної державної адміністрації

Загальні положення
Методичний кабінет здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району, організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікацію педагогічних, керівників закладів освіти району.
У своїй діяльності він керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постановами Кабінету Міністрів України , іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Засновником районного методичного кабінету дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти є Володарська районна державна адміністрація.
Відділ освіти здійснює фінансування методичного кабінету, його матеріально-технічне забезпечення.
Головною метою методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх школах, ліцеї, закладах позашкільної освіти, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів, згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.
Завданнямиметодичного кабінету є:
вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров’я вихованців дошкільних та позашкільних закладів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в цих закладах;
вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, стану викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компоненту базового навчального плану та спеціальних дисциплін, організація навчально-виховного процесу та методичної роботи в цих закладах;
розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах, поліпшення на цій основі управління ними і організації методичної роботи;
організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсу «Учитель року», конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;
вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікацій педагогічних і керівних закладів освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;
проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
Діяльність методичного кабінету будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, системного підходу до навчально-методичного забезпечення, навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника, щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти, безперервності їх фахового вдосконалення.

2. Зміст і напрямки роботи кабінету
 2.1. Зміст роботи методичного кабінету включає такі напрями діяльності:
2.1.1.Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами;
 2.1.2.Навчально-методичне консультування педагогічних і керівників закладів освіти району;
 2.1.3.Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних керівних кадрів;
2.1.4.Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховноїроботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
2.1.5.Організація пошукових досліджень в галузі розробки та впровадженняметодики технологій навчання і виховання, вдосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;
2.1.6.Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки;
2.1.7.Організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних працівників;
2.1.8.Навчально-методичне консультування та координація діяльностіметодичних кабінетів закладів освіти;
2.1.9.Координація методичної діяльності з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, Центральним інститутомпіслядипломноїпедагогічної освіти, вищими педагогічними навчальними закладами;
2.1.10.Організація і проведення представницьких педагогічних заходів:педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, педагогічних читаньтощо;
2.1.11.Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення карток,банків педагогічної інформації тощо;
2.1.12.Організація розробок , апробація і поширення навчально-методичних
матеріалів;
2.1.13. Організація та навчально-методичне забезпечення діяльностісоціально-психологічної служби закладів освіти;
2.1.14. Системне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних іпозашкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок учнівзагальноосвітніх закладів освіти у відповідності до державних освітніх стандартів;
2.1.16. Організація діяльності бібліотеки методичного кабінету, що здійснює свою роботу відповідно до чинного законодавства.

Структура та функціїметодичного кабінету:
Штатна структура методичного кабінету, яка включає дошкільну, загальну середню, позашкільну освіту складається із завідуючого кабінетом, методистів за структурою та галузями знань державного компоненту освіти.
Підрозділами методичного кабінету є:
дошкільна освіта;
загальна середня освіта(за галузями знань державного компоненту освіти);
позашкільна освіта;
спеціальна освіта.
Штатна чисельність персоналу методичного кабінету визначається районною державною адміністрацією відповідно до структури та галузей знань державного компоненту освіти за умови їх раціонального поєднання або спеціалізації.
У разі необхідності та за наявності фінансово-матеріальних можливостей до штатного розпису методичного кабінету можуть бути додатково включені інші посади.
Завідуючий районним методичним кабінетом призначається начальником відділу освіти за погодженням із Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів з числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.
Методисти з галузей знань призначаються начальником відділу освіти за поданням завідуючого районним методичним кабінетом з числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.
Завідувач та методисти методкабінету атестуються в установленому порядку згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
Залежно від обсягу діяльності методисти можуть призначатися за їх згодою на неповну ставку за умови постійної роботи у навчальному закладі.
Завідуючий методичним кабінетом може суміщати посаду методиста відповідної освітньої галузі з доплатою в межах фонду заробітної плати згідно з відповідним рішенням відділу освіти.
Завідуючий районним методичним кабінетом:
організовує роботу методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результатами роботи;
складає плани роботи методкабінету та несе відповідальність за їх виконання;
звітує перед відділом освіти і Київським обласнимінститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.;
подає рекомендації і пропозиції щодо підбору методистів начальнику відділу освіти ;
визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
готує проекти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує контроль за їх виконанням.
Завідуючий методичним кабінетом є членом колегії відділу освіти.
Методичний кабінет забезпечує:
3.9.1.Здійснення головної мети, завдань, змісту і напрямків роботиметодичного кабінету згідно з чинним законодавством і данимПоложенням.
3.9.2.Готує і подає відділу освіти експертні матеріали для прийняття відповідних рішень з таких питань:
організація навчально-методичного, кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації та змісту атестації педагогічних працівників на підставі фахових висновків, відповідних дипломів, кваліфікаційних посвідчень;
забезпечення вживання української мови як державної в закладах і установах освіти;
дотримання державних вимог щодо змісту освіти у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних закладах освіти незалежно від форм власності.
3.9.3. Формування бібліотечних фондів навчальної, довідкової, наукової, науково-популярної, методичної, художньої літератури і фаховихперіодичних видань закладів освіти.
3.9.4. Інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних такерівників закладів освіти на базі власної бібліотеки методичногокабінету.
3.9.5.Керівництво навчально-методичною роботою в дошкільних ,загальноосвітніх навчальних , позашкільних закладах освіти району.
Рада методичного кабінету
Рада методичного кабінету є колегіальним органом, який визначаєперспективи розвитку методичної роботи в районі, розглядає її основні результати.
Головою ради є завідуючий методичним кабінетом. До складу ради методичного кабінету входять керівники методичних об’єднань, керівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, методисти кабінету, працівники відділу освіти.
Склад ради методичного кабінету затверджується начальником відділу освіти.

Фінансово-господарська діяльність методичного кабінету
Фінансування методичного кабінету здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Виділення бюджетних коштів проводиться на підставі кошторису, що затверджується начальником відділу освіти.
Додатковими джерелами фінансування методичного кабінету є:
дотації з місцевого бюджету;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, інші кошти.
4.4. Позабюджетні кошти, одержані від додаткових джерел фінансування зберігаються у відділенні банку і використовуються лише за призначенням.
Матеріально-технічна база методичного кабінету
5.1. Матеріально-технічна база методичного кабінету включає приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші цінності.
5.2. Майно методичного кабінету належить йому на правах, визначених чинним законодавством.
5.3. Основні фонди ( приміщення, бібліотека, обладнання), оборотні кошти та інше майно методичного кабінету не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
6. Контроль за діяльністю роботи методичного кабінету
 Контроль за діяльністю здійснюється відділом освіти, контрольно-ревізійним управлінням, Київським обласнимінститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів.

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

В Україні відзначають День працівника освіти

У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівників освіти
2 жовтня 2022 14:42

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
30 вересня 2022 19:10

Л. Гриневич: освітяни мають вистояти на своєму фро ...

У часи війни українські вчителі та викладачі опинилися на власному освітньому фронті
30 вересня 2022 18:31

У дитсадках дозволили денний сон заміняти відпочин ...

В умовах воєнного стану денний сон у дитсадках допускається заміняти денним відпочинком
30 вересня 2022 13:36

В Україні визначили тривалість онлайн-уроків для ш ...

Унормовано безперервну тривалість навчальних онлайн-занять протягом дня у синхронному форматі
30 вересня 2022 12:49

У Києві планують посилити безпеку в школах

Столичною владою ухвалено рішення про посилення безпеки в освітніх закладах Києва
29 вересня 2022 17:47

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Жовтень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

  Статистика