Про обласну програму “Вчитель” на 2003-2012 роки

Автор: admin 17-07-2012, 19:31

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Київ

18.03. 2003 р.                                                                                                                              № 133

 

Про обласну програму “Вчитель” на 2003-2012 роки

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 №379 “Про затвердження Державної програми “Вчитель”, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами) та з метою забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві:

 1. Схвалити обласну програму “Вчитель” на 2003-2012 роки (далі – Програма), що додається, та подати її на затвердження Київській обласній раді.
 2. Після затвердження в установленому порядку Програми:

2.1. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Програми. Про хід її виконання інформувати облдержадміністрацію щорічно до 15 грудня.

2.2. Координацію робіт, пов’язаних із реалізацією заходів Програми, покласти на   управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) передбачити у проектах відповідних бюджетів кошти на реалізацію Програми та забезпечувати її фінансування за рахунок загальних асигнувань в галузі “Освіта”.

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.

 

Голова адміністрації                                                                      А.А. Засуха

 

 

Обласна програма “Вчитель” на 2003-2012 роки

 

1.Загальні положення

 

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі освіти належить учителю. Саме через діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.

Водночас система освіти позбавлена належної державної підтримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні фінансування, і, насамперед, - оплати праці педагогічних працівників, приведенні її рівня у відповідність з вимогами законодавства, а також у забезпеченні сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання та інших педагогічних працівників. Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним статусом педагога.

Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів. Мережа спеціалізованих вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку викладачів, майстрів виробничого навчання та педагогів професійного навчання за галузями виробництва та сферами діяльності, ще недостатня.

Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані із зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків. Особливо це стосується керівного складу навчальних закладів державної та комунальної форми власності.

Не врегульованими залишаються питання прогнозування потреби в педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення на їхню підготовку. Спостерігається міжрегіональна диспропорція в обсягах підготовки педагогів, не відпрацьовано механізм інформування випускників про наявність вакансій у навчальних закладах тощо.

Не вирішено ряд питань, пов'язаних із професійною орієнтацією учнів, особливо сільських, на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади. Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів,
насамперед гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлаштування як у
міській, так і в сільській місцевості.      

Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки педагогічних працівників, оптимального співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою вчителя. Необхідно ліквідувати розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики, здійснювати наукове супроводження інноваційних технологій.

З переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання відчувається гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології і педагогіки, методики навчання та виховання.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема, для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими навчальними планами переходу до вивчення іноземної мови починаючи з 2 класу необхідно здійснювати підготовку вчителів іноземної мови до роботи в початковій школі, для чого потрібно розробити і впровадити сучасні технології, що базуються на розвитку мовленнєвої діяльності учнів.

У системі педагогічної освіти повільно впроваджуються багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах нового типу. Особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки вчителів для роботи з дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому і психічному розвитку.   

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу.

Через відсутність єдиного центру педагогічної інформації та інформаційно-комунікаційної мережі обміну нею, поки що недостатньо використовується потенціал наукових педагогічних бібліотек та бібліотек навчальних закладів.

Не відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Повільно впроваджується така форма підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів, як дистанційна освіта. Незначну роль у підвищенні рівня психолого-педагогічної компетентності населення відіграє педагогічна просвіта. Обласна програма "Вчитель" спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних із підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної підтримки в цій сфері.

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких основних завдань:

- оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів;

- модернізація системи підготовки педагогічних працівників;

- оновлення    змісту    і     форм    професійної   діяльності    педагогічних працівників, удосконалення післядипломної освіти;

- підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;

- поглиблення     міжнародного     співробітництва     у     сфері     новітніх педагогічних технологій та розширення співпраці з діаспорою;

- підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти.

       Програму розроблено на період до 2012 року із урахуванням поступовості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання.

 

3. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування     виконання     Програми     здійснюватиметься     в     межах асигнувань, передбачених у бюджетах виконавців заходів Програми.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

       Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

-   науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних і науково-педагогічних працівниках;

-         стабілізацію     кадрового     складу     дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

-         розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;

-         оновлення    змісту    підготовки    педагогічних    працівників,    системи неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства; створення діяльнісно-орієнтованої системи професійної підготовки вчителів;

-         підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

-         підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;

-         поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального     стимулювання їхньої професійної діяльності.

 

Основні  заходи щодо виконання програми

 

 

№ п/п

 

Зміст заходу

Термін виконан-

ня, роки

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів

5.1.1.

Визначити на період до 2012 року потреби в педагогічних та науково-педагогічних пра- цівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих педагогічних навчальних закладів; надавати Переяслав-Хмельницькому державному педа-гогічному університету імені Григорія Сковороди інформацію щодо кількості вчителів, які працюють у школах Київщини, мають базову вищу освіту та бажають отримати повну вищу освіту

2003

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

5.1.2.

Взяти участь у забезпеченні щорічного формування державного замовлення на підготовку педагогічних працівників у вищих навчальних закладах області

2003-2012

Управління

освіти і науки обл-держадміністрації

5.1.3.

Внести пропозиції щодо узгодження змісту навчання в межах комплексу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди з Богу-славським педагогічним коледжем імені

І.С. Нечуя-Левицького, Ржищівським

індустріально-педагогічним технікумом

2003-2012

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації

5.1.4.

Внести пропозиції щодо створення в установленому порядку індустріально-педагогічного факультету для підготовки майстрів виробничого навчання професійно-технічних училищ у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди

2003-2012

Управління

освіти і науки облдержадмініст-

рації

5.1.5.

 

Створити і забезпечити функціонування інформаційного банку даних щодо потреби навчальних закладів області в педагогічних працівниках  у мережі Інтернет. Розробити систему даних щодо випускників вищих навчальних закладів, які набули педагогічних спеціальностей, із зазначенням їх професійних запитів, особистих уподобань та потреб у соціальних послугах. Сприяти створенню служби працевлаштування випускників університету при виробничому відділенні Переяслав-Хмельницького державного педаго-гічного університету імені Григорія Сковороди

2004-2005

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації, райдержадмініст-рації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

5.1.6.

Розподіл молодих спеціалістів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди проводити спільно з начальниками відділів освіти міських і районних держадміністрацій. На спільних засіданнях колегії управління освіти і науки облдержадміні­страції та Вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогіч­ного університету імені Григорія Сковороди систематично аналізувати стан роботи з працевлаштування молодих спеціалістів

2003-2012

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації, райдерж-

адміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

5.1.7.

      Взяти участь у розробленні і впровадженні:

- науково - обґрунтованої системи педагогічної профорієнтації учнів та механізму їх відбору до вищих педагогічних навчальних закладів, починаючи із 8 класу;

 - ранньої діагностики готовності й здатності молоді до  навчання  за педагогічними спеціальностями

2003-2004

Управління

освіти і науки облдержадмініст-рації, райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

5.1.8.

Сприяти створенню при Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди науково-методичного центру профорієнтаційної роботи, закріпити за ним функції науково-методичного, діагностичного спрямувань

2003

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації

5.1.9.

Організувати роботу районних та міських “Університетів майбутнього педагога” для роботи з дітьми, які мають нахил до педагогічної діяльності

2004-2005

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації, райдержад-міністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

  5.1.10.

Організувати навчання за цільовими направленнями учнів 11 класів на заочному відділенні факультету довузівської підготовки Переяслав-Хмельницького державного педаго-гічного університету імені Григорія Сковороди з метою їх вступу до університету за спеціальностями, які є гостродефіцитними в області

2003-2012

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації

 

5.1.11.

  Вирішити питання в установленому порядку щодо створення педагогічного ліцею  інтернатного типу для підготовки сільської молоді до вступу у вищі педагогічні навчальні заклади на базі Переяслав-Хмельницької школи-інтернату

2003-2004

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації

 

  5.1.12.

Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедр психології, педагогіки, методики навчання та виховання з урахуванням модернізації загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, перехід до нового змісту освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій

2003

Управління

 освіти і науки облдержадмініст-рації

5.2. М     5.2.               5.2.            Модернізація  системи підготовки педагогічних працівників

5.2.1.

Взяти участь у розробленні відповідно до нового змісту педагогічної освіти системи практичної підготовки вчителів: створення нового механізму взаємодії вищих педагогічних навчальних закладів з місцевими органами управління освітою щодо визначення баз для проведення практики студентів

2003

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми

(міст обласного значення)

5.2.2.

У період проведення виробничих педагогічних практик організувати діяльність педагогічних загонів із студентів-випускників для забезпе-чення шкіл області педагогічними кадрами; впровадження сучасних форм неперервної педагогічної практики як важ­ливого чинника формування професійної готовності майбутнього вчителя та його здатності до діяльності в умовах розширення навчально-педаго­гічного простору

2003-2012

Управління освіти і науки обл-держадміністрації,

райдержадмініст-рації, міськви-конкоми

(міст обласного значення)

5.2.3.

 

Запровадити фахову (переддипломну) практику за місцем майбутнього працевлаштування; працевлаштовувати студентів старших курсів у школах області, організовуючи для них при потребі навчання за індивідуальним графіком

 

2003-2012

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації міськвиконкоми (міст обласного значення)

5.2.4.

Забезпечити технічну і технологічну модернізацію навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах: здійснити комп'ютеризацію начального процесу, забез-печити телекому­нікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалі­зованими програмними продуктами

2003-2012

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.2.5.


Забезпечити формування сучасної інфор-маційно-комунікаційної мережі обміну інформацією з виходом у мережу Інтернет та проведення моніторингу надання інформа-ційних послуг, забезпечити оновлення фондів бібліотек, поповнювати їх сучасними інформа-ційними засобами, створювати локальні бібліотечні комп'ютерні мережі, комп'ютерні читальні зали та фонди навчальної літератури на магнітних носіях

2003-2007

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.2.6.

 

Взяти участь у створенні загальнодержавної системи науково-методичного визначення змісту та форм організації підготовки педагогічних працівників

2003-2004

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.2.7.

Взяти участь у проведенні моніторингу якості підготовки педагогічних    працівників, їх соціальної адаптації та подальшого професійного становлення

2003-2012

Управління освіти

 і науки облдерж-адміністрації

5.3. Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти

5.3.1.

Впроваджувати систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначати зміст і форми роботи відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) та навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення і зростання

2004

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.3.2.

Взяти участь у проведені виставок-ярмарків авторських навчальних програм

2003-2012

Управління освіти і науки  облдерж-адміністрації

5.3.3.

Організувати неперервну мовну освіту шляхом створення в навчальних закладах умов для підвищення мовної культури вчителів (проведення лекторіїв, конкурсів, “круглих столів”, курсів української мови, поповнення фондів бібліотек словниками, довідниками)

2003-2012

Управління освіти

 і науки облдерж-адміністрації, райдержадмініст-рації, міськвикон-коми (міст облас-ного значення)

5.3.4.

Організувати для вчителів, керівників шкіл, методичних служб районів (міст) з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження осо-бистісно орієнтованих технологій навчання

2003-2004

 

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

 

5.3.5.

Організувати на базі Київського інституту післядипломної освіти педагогіч­них кадрів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань інформатизації навчального процесу

 

 

 

2003-2005

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.3.6.

Взяти участь у розробленні багатоваріантних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення їх запровадження через різні форми навчання (денну, заочну, дистанційну, самоосвітню)

2003-2004

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.3.7.

Забезпечити розвиток дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників

 

2003-2010

Управління

освіти і науки обл-держадміністрації, райдержадміністра-ції, міськвиконкоми (міст обласного значення)

5.3.8.

Взяти участь у розробленні механізму перепідготовки педагогічних праців­ників з метою опанування ними гостродефіцитних педагогічних спеціальностей

 

2003-2012

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.4. Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства

5.4.1.

Створити при навчальних закладах просвітницькі центри для популяризації знань з родинної педагогіки, досвіду взаємозв'язку сім'ї і школи, виховання громадянського становлення особистості

 

 

 

тості, формування здорового способу

 

 

Райдержадмініст-рації, міськвикон-коми (міст облас-ного значення)

5.4.2.

Сприяти участі громадських організацій у розв'язанні актуальних проблем освіти, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райдержадмініст-рації, міськвикон-коми (міст облас-ного значення)

 

     5.5. Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти

5.5.1.

Здійснити заходи щодо поетапного виконання положень Законів України: “Про освіту” (стаття 57) щодо: виплати педагогічним і науково-

педагогічним працівникам надбавок за вислугу років; встановлення розміру середнього посадового окладу (ставки заробітної плати)

2003-2005

 

Райдержадмініст-рації, міськвикон-коми (міст облас-ного значення)

 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам; безоплатного користування педагогічними працівниками, які працюють у сільських і селищних навчальних закладах, житлом з опаленням і освітленням; “Про загальну середню освіту” (стаття 25) щодо: педагогічного навантаження для вчителів початкових класів; розміру доплати за перевірку зошитів

 

 

5.5.2.

Внести пропозиції щодо запровадження надання разової грошової допо­моги випускникам, які призначаються на роботу вперше у сільські навчальні заклади

2005-2012

Управління освіти і науки облдерж-адміністрації

5.5.3.

Внести пропозиції та вирішити в установленому порядку питання щодо поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників та кредитування спорудження ними житла 

2003

Управління освіти   і науки облдерж-адміністрації, райдержадмініст-рації, міськвикон-коми (міст облас-ного значення)

5.5.4.

Забезпечити розвиток мережі санаторіїв-профілакторіїв, що функціонують при закладах післядипломної педагогічної освіти

2003-2012

Управління освіти

 і науки облдерж-адміністрації

 

 

 

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

В Україні відзначили День працівника освіти

У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівників освіти
2 жовтня 2022 14:42

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
30 вересня 2022 19:10

Л. Гриневич: освітяни мають вистояти на своєму фро ...

У часи війни українські вчителі та викладачі опинилися на власному освітньому фронті
30 вересня 2022 18:31

У дитсадках дозволили денний сон заміняти відпочин ...

В умовах воєнного стану денний сон у дитсадках допускається заміняти денним відпочинком
30 вересня 2022 13:36

В Україні визначили тривалість онлайн-уроків для ш ...

Унормовано безперервну тривалість навчальних онлайн-занять протягом дня у синхронному форматі
30 вересня 2022 12:49

У Києві планують посилити безпеку в школах

Столичною владою ухвалено рішення про посилення безпеки в освітніх закладах Києва
29 вересня 2022 17:47

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Жовтень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

  Статистика