Державна програма ”Вчитель”

Автор: admin 20-09-2012, 19:33

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  постановою Кабінету Міністрів України

                                                                                                          від 28.03.02 р. №379

 

Державна програма ”Вчитель”

 

Загальна частина

 

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі освіти належить учителю. Саме через діяльність педагога реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.

            Напрями державної політики в сфері освіти визначено Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту ”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, відповідними актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

  Досягнуті результати розбудови національної системи освіти, її демократизації за роки незалежності України проаналізовано на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти (2001 рік), її подальшу стратегію визначено у Національній доктрині розвитку освіти.

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного су­спільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, ос­мисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей.

Водночас система освіти ще позбавлена належної державної під­тримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні фінансування, і насамперед - оплати праці педагогічних працівни­ків, приведенні її рівня у відповідність з вимогами законодавства, а також у забезпеченні сучасними навчальними та інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив висококваліфікованих  працівників до інших сфер. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання та інших педагогічних працівників. Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною роллю і соціальним статусом педагога.

Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних працівників для професійно-технічних навчальних закладів. Мережа спеціалізованих вищих навчальних закладів, що забезпечують підго­товку викладачів, майстрів виробничого навчання та педагогів професійного навчання за галузями виробництва та сферами діяльності, ще недостатня.

Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані із зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків. Особливо це стосується керівного складу навчальних закладів державної та комунальної форми власності.

Не врегульованими залишаються питання прогнозування потреби в педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення на їх підготовку. Спостерігається міжрегіональна  диспропорція в обсягах підготовки педагогів, не відпрацьовано механізм інформування випускників про наявність вакансій у навчальних закладах тощо.

Не вирішено ряд питань, пов'язаних з професійною орієнтацією учнів, особливо сільських, на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади.

Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів, насамперед гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлашту­вання як у міській, так і в сільській місцевості.

Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки педагогічних працівників, оптимального співвідношення між професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною підготовкою вчителя. Необхідно ліквідувати розрив між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики, здійснювати наукове супроводження інноваційних технологій.

З переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання відчувається гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології і педагогі­ки, методики навчання та виховання.

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мов­ної (з української та іноземних мов), психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема, для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими навчальними планами переходу до вивчення іноземної мови починаючи з 2 класу необхідно здійснювати підготовку вчителів іноземної мови до роботи в початковій шкоді, для чого розробити і впровадити су­часні технології, що 6азуються на розвиту мовленнєвої діяльності учнів.

У системі педагогічної освіти повільно впроваджуються багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забез­печується диференційована підготовка педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового типу. Особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки вчи­телів для роботи з дітьми, які мають вади у фізичному, розумовому і психічному розвитку.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної мо­дернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів, інформа­тизації навчально-виховного процесу.

Через відсутність єдиного центру педагогічної інформації та інформаційно-комунікаційної мережі обміну нею поки що недостат­ньо використовується потенціал наукових педагогічних бібліотек та бібліотек навчальних закладів.         

Не відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної освіти через недостатню індивідуалізацію та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Повіль­но впроваджується така форма підвищення кваліфікації і перепідго­товки педагогів, як дистанційна освіта.

Незначну роль у підвищенні психолого-педагогічної компетентності населення відіграє педагогічна просвіта.

Недостатньою є участь регіонів у розв'язанні проблем освіти, зо­крема не вишукуються можливості поліпшення матеріального ста­новища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у навчанні, вихованні та громадській діяльності,  зміцненні матеріаль­ної бази навчальних закладів.

Державна програма "Вчитель" спрямована на розв'язання про­блем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення га­рантованої державної підтримки у цій сфері.

 

Мета та основні завдання

Метою Програми е визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи осві­ти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.

Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких осно­вних завдань:

 • оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів;
 • модернізація системи підготовки педагогічних працівників;  оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення післядипломної освіти;
 • підвищення ролі вчителя у формування громадянського суспільства;
 • поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх пе­дагогічних технологій та розширення співпраці з діаспорою;
 • підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпе­чення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльно­сті та післядипломної освіти.

 Програму розроблено на період до 2012 року і з урахуванням по­ступовості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і 12-річний термін навчання передбачено реалізувати поетапно: 2002-2005,  2006—2010 і 2011—2012 роки.

 

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

 

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам виконав­чої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному і місцевих бюджетах,  та з інших джерел, не заборонених законодавством.

            (тис. гривень)

  Рік

Орієнтовний обсяг фінансування

                                     У тому числі

 Державний бюджет

     Місцеві бюджети

   Інші джерела

                                           І етап (2002–2005роки)

2002

2003         12741                       9044                            3390                             307

2004         14721                      11129                           3290                             302

2005         16818,5                   11426,5                        5090                             302

 Разом      44280,5                   31599,5                        11770                           911

                                           ІІ етап (2006–2010)

2006         15333,5                   9941,5                          5090                             302

2007         14921                      9429                             5190                             302

2008         14686                      9169                             5190                             327

2009         14071                      8559                             5190                             322

2010         14071                      8559                             5190                             322

Разом       73082,5                   45657,5                        25850                           1575

                                          ІІІ етап (2011–2012 роки)

2011         14071                      8559                             5190                             322

2012         13671                      8259                             5090                             322

Разом       27742                      16818                           10280                           644

Усього     145105                    94075                           47900                           3130

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями  програми, Академія педагогічни наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку пе­редбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

 • науково обгрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних і науково-педагогічних працівниках;
 • стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, по­зашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 • оптимізацію мережі вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка педагогічних працівників, та закладів післядипломної освіти, їх. інтеграцію для впровадження системи неперервної педаго­гічної освіти;
 • розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;
 • оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з урахуван­ням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства; створення діяльнісно орієнтованої системи професійної підготовки вчителів;
 • розроблення і видання навчально-методичних посібників для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та педагогічних працівників;          
 • створення національної науково-педагогічної інформаційної сис­теми;
 • комп'ютеризацію навчальних закладів, оснащення їх телекомуні­каційними засобами та впровадження сучасних педагогічних техно­логій;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;
 • інтенсифікацію процесу входження України в загальноєвропей­ський та світовий освітній простір, збагачення національної освіти зарубіжними інноваційними технологіями навчання та розширення зв'язків з діаспорою;
 • поліпшення соціально-економічного становища вчителів, мора­льного і матеріального стимулювання їх професійної  діяльності.

 

Управління Програмою та контроль за її виконанням

 

Організація виконання Програми покладається на МОН.

Міністерства, інші центральні  органи виконавчої влади, які визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія педагогічних наук розробляють заходи на виконання Програми.    

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Акаде­мія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації що­року до 1 грудня інформують МОН про хід виконання завдань і заходів Програми.

МОН щороку до 1 січня інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання завдань і заходів Програми.

Внесення змін до  Державної програми "Вчитель" здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням МОН.

 

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
12 серпня 2022 19:14

У Києві відмовилися від російської мови у школах

Освітніми програмами шкіл міста не передбачається викладання предметів російською
12 серпня 2022 17:28

Молоді педагоги мають право на грошову допомогу

Випускникам вишів, які уклали договір про роботу на посадах педпрацівників, передбачена допомога
12 серпня 2022 15:09

Підлітків запрошують на фахові психологічні консул ...

В Україні запрацювала платформа психологічної підтримки для підлітків від UNFPA
12 серпня 2022 13:18

Стартувала реєстрація для участі у спеціальній сес ...

Зареєструватись можуть вступники, які не змогли зробити цього в основний і додатковий періоди
12 серпня 2022 12:49

Учасники додаткової сесії НМТ отримали запрошення

У запрошеннях зазначено дату, час (за київським часом) і адресу проведення мультитесту
12 серпня 2022 12:26

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Серпень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

  Статистика